Podstawowym celem Powiatowej Stacji jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, w szczególności poprzez:

 1. wykonywanie czynności kontrolnych;
 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
 3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 4. działalność przeciwepidemiczną;
 5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
 7. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 8. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 9. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 10. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 11. prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
 12. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 13. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 14. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 15. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
 16. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 17. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 18. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
 19. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Powiatowa Stacja wykonuje ponadto badania laboratoryjne i pomiary na potrzeby nadzoru sanitarnego sprawowanego przez określonych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa wielkopolskiego w oparciu o uzgodnione plany badań.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 listopad 2019 20:06 Super User