Petycje

Zasady składnia i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Petycję można złożyć:

 • przesyłając pocztą na adres:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin,
 • przesyłając pocztą elektroniczną na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  przesyłając w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)
  Aby móc złożyć petycje za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.
 • przesyłając faxem na nr: 63 246 49 50
 • osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, w godzinach jej urzędowania.

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.

Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.


Petycje 2019 r.
W 2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie nie wpłynęła żadna petycja


Petycje 2018 r.
W 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie nie wpłynęła żadna petycja.


Petycje 2017r.
W 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie nie wpłynęła żadna petycja.