bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Oferty pracy


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko MŁODSZY ASYSTENT

Warunki pracy:
1) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,
2) wymiar czasu pracy: pełen etat,
3) miejsce wykonywania pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie.

Wymagane kompetencje:
• wykształcenie: wyższe o kierunku inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, ochrona środowiska,
• staż pracy minimum 1 rok,
• znajomość przepisów prawa z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (ustaw: Kpa; Prawo budowlane; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),
• umiejętność organizowania pracy na zajmowanym stanowisku,
• umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
• umiejętność efektywnego komunikowania się,
• umiejętność współpracy w zespole,
• odpowiedzialność, decyzyjność.
Mile widziane prawo jazdy kat. B

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:
1) opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

2) opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

3) uzgadnianie warunków zabudowy w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;

5) zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;

6) uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Wymagane dokumenty (CV i list motywacyjny) należy złożyć w terminie do 18 października 2019 r.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
Sekcja Kadr i Szkoleń
ul. Staszica 16
62-500 Konin
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o treści:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych > pobierz...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych > pobierz...Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 07.10.2019
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 12.02.2015
Dokument oglądany razy: 4 849