bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przy ul. Staszica 16

w poniedziałki od godz. 15:00 - 16:00
w czwartki od godz. 09:00 - 10:00

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi
może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku
mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego;
 • adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.
Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie i ich pracowników mogą być wnoszone:

pisemnie:

 • przesyłając pocztą na adres:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin,
 • przesyłając pocztą elektroniczną na adres:
  psse.konin@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-konin.pl
  • przesyłając w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)
  Aby móc złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.
 • przesyłając faxem na nr: 63 246 49 50

ustnie do protokołu w sekretariacie Dyrektora PSSE w Koninie, ul. Staszica 16, pok. 18 bądź w sekretariacie zlokalizowanym w Oddziale Nadzoru PSSE w Koninie, ul. Noskowskiego 4 pok. 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 -15:00Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 06.02.2018
Dokument oglądany razy: 812