Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://bip.psse-konin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (nieczytelne przez czytniki ekranu niektóre dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR)
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, maja one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • tryb nocny i domyślny,
 • możliwość zmiany układu strony,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa BIP www.bip.psse-konin.pl spełnia wymagania w 95%.
Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://bip.psse-konin.pl była na poziomie WCAG 2.0.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Powiatowa Stacja Sanotarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Staszica 16; 62-500 Konin

Koordynatorzy do spraw dostępności:
Ewa Juszczak - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Paweł Kujawa - e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej jest Paweł Kujawa.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Budynki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie zlokalizowane są w dwóch miejscach Konina.
Budynki, przy ul. Staszica 16 :

 • dwa budynki dwukondygnacyjne, do których prowadzą wejścia od ul. Staszica 16,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku w Punkcie Przyjęcia Prób Kału do Badań istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, jak również przystosowane WC. Osoba pracująca w Punkcie powiadamia właściwego pracownika Stacji, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu sprawy,
 • dostępne jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • nie ma pętli indukcyjnych,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących;


Budynek PSSE w Koninie, ul. Noskowskiego 4:

 • budynek dwukondygnacyjny, stanowiący część kompleksu Przedszkola nr 2, do którego prowadzą 2 wejścia od ul. Wieniawskiego 4
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • nie ma pętli indukcyjnych,
 • dostępne są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed wejściem na teren posesji,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku PSSE w Koninie.
Warunkiem wejścia na teren budynku PSSE z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla osób korzystających z języka migowego tutaj

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 12 wrzesień 2020 05:39 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 wrzesień 2020 05:42 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 wrzesień 2020 05:44 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 wrzesień 2020 05:45 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 wrzesień 2020 05:45 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 wrzesień 2020 05:47 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 wrzesień 2020 05:48 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 18:36 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 październik 2020 09:32 Super User