Działalność

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PSSE w Koninie.

W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

Wystąpienia pokontrolne rok 2020.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Data Kontroli: 22.01.2020

1) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wystąpienie pokontrolne tutaj

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE.
 3. Rejestry wydanych decyzji, postanowień i tytułów wykonawczych
 4. Rejestry wydawanych upoważnień.
 5. Powiatowy Rejestr Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.
 6. Rejestry Zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych dla miasta Konina i powiatu koninskiego
 7. Rejestr nosicieli antygenu Hbs.
 8. Rejestr nosicieli wirusa HCV.
 9. Rejestr osób pokąsanych.
 10. Rejestr nosicieli chorób zakaźnych.
 11. Rejestr chorych zakaźnie i ich otoczenia.
 12. Rejestr nosicieli pałeczek Salmonella i Shigella.
 13. Rejestr osób uchylających się od szczepień.
 14. Rejestry chorób zawodowych.
 15. Rejestr podmiotów wprowadzających do obrotu oraz stosujących substancje podlegające ograniczeniu.
 16. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 17. Wykaz nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
 18. Rejestr zezwoleń na ekshumację.
 19. Rejestr kontrahentów PSSE
 20. Rejestr zleceń na badania
 21. Rejestr protokołów przekazania prób do badań nadzorowych
 22. Rejestr przyjęcia próbek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie posiada archiwum zakładowe.
Dokumentacja wytworzona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie podlega archiwizacji zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt. Korzystanie z zasobów archiwalnych reguluje w/w Instrukcja.

 

Podstawowym celem Powiatowej Stacji jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, w szczególności poprzez:

 1. wykonywanie czynności kontrolnych;
 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
 3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 4. działalność przeciwepidemiczną;
 5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
 7. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 8. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 9. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 10. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 11. prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
 12. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 13. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 14. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 15. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
 16. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 17. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 18. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
 19. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Powiatowa Stacja wykonuje ponadto badania laboratoryjne i pomiary na potrzeby nadzoru sanitarnego sprawowanego przez określonych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa wielkopolskiego w oparciu o uzgodnione plany badań.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59);
 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn.zm.);
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
 4. Statutu;
 5. Regulaminu organizacyjnego.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny procesów nauczania i wychowania,
 4. higieny wypoczynku i rekreacji,
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.